Redovisning i aktiebolag

Hur man redovisar i ett aktiebolagI ett aktiebolag ska det alltid ske löpande redovisning, det innebär att redovisningen ska ske snarast möjligt efter att en affärstransaktion har skett men absolut senast månaden efter affärstransaktionen skedde. Kontanta medel som inkommer genom försäljning ska alltid redovisas senast dagen efter. För vissa mindre aktiebolag så kan man använda faktureringsmetoden vilket innebär att fakturor och mervärdesskatt redovisas först den dagen fakturan blir betald. Har man bokföring enligt bokföringsmetoden ska fakturor och mervärdesskatt redovisas den dag fakturan skapades.

För det aktiebolag som inte redovisar mervärdesskatt en gång per år ska redovisning av mervärdesskatt ske varje månad och betalas in till företagets skattekonto. För att kunna redovisa rätt mervärdeskatt och omsättning krävs det att man har en löpande redovisning. Samma redovisning ska även ske om man har anställda som får lön. Då ska avdragna skatter och arbetsgivaravgifter redovisas och betalas in till företagets skattekonto varje månad.

Redovisning vid bokslut

All löpande redovisning ligger även till grund för bokslutet. Vid bokslut ska bokslutsdispositioner utföras som periodiseringar och avskrivningar och därefter ska en årsredovisning upprättas som visar företagets ekonomiska ställning under räkenskapsåret. Om företaget har en revisor så ska denne granska bokslutet och lämna sin revisionsberättelse till styrelsen inför bolagsstämman som slutligen fastställer årsredovisningen som sedan skickas in till Bolagsverket.

I publika aktiebolag finns det krav på att ägarna ska kunna ta del av företagets ekonomiska status löpande om det inte föreligger hinder att göra detta. För publika aktiebolag ska även årsredovisningar finnas tillgängliga för både aktieägare och externa intressenter. I dessa aktiebolag är det av stort intresse att ta del av förvaltningsberättelsen som visar på vad som hänt under året, vad som inte gått så bra och vad som gått bättre än för väntat. Förvaltningsberättelsen innehåller även information om större kommande projekt eller förändringar som förväntas ske under nästa räkenskapsår.

Bokföringsbyrå och ansvar

Många väljer att leja ut arbetet med redovisningen till någon extern redovisningsbyrå. Det kan många gånger löna sig, trots att man behöver betala en liten summa varje månad. Då vet man att redovisningen kommer att ske löpande utifrån alla lagar och regler samtidigt som man får korrekta underlag för skatteredovisning och rapporter inför styrelsemöten, om man har ett aktiebolag. Det kan vara en trygghet att låta någon som kan redovisning sköta om detta så man själv kan fokusera på det man själv kan bäst, sin egen verksamhet. Redovisningsbyrån ser även till att göra klart bokslutet och årsredovisningen, vid varje räkenskapsårs slut, så att man bara behöver granska, godkänna och skicka in årsredovisningen till Bolagsverket.

Den som är ytterst ansvarig för ett företags redovisning är styrelsen, oavsett vem som utför den löpande redovisningen. Om redovisningen är ofullständig eller har utförts på ett sådant sätt att det strider mot redovisningsprincipen och i vissa fall aktiebolagslagen kan styrelsen misstänkas för bokföringsbrott. Det är oftast i samband med revision bristerna framkommer, exempelvis att vissa utgifter eller intäkter inte är registrerade eller felaktigt registrerade, att medel saknas från kassan genom förbjudna lån eller att skatter inte har redovisats eller betalats i tid. Revisorn har i dessa fall anmälningsplikt och ska anmäla dessa misstänkta brott eller underlåtenheten att redovisa skatter till Skatteverket och/eller polisen.