Hur man redovisar

Hur man redovisarEnligt lag ska alla företag i Sverige ha en löpande bokföring som ska upprättas efter god redovisningssed, bokföringslagen och i aktiebolag även utifrån aktiebolagslagen. I Sverige använder företagen kontoplanen EU BAS, som är en standard för företag inom EU, som brukar uppdateras en gång varje år men man kan välja valfri version så länge kontoplanen innehåller de konton som är tillämpliga för ens eget företags verksamhet.

När man bokför använder man sig av systemet dubbel bokföring, vilket är en internationell standard för företag. Med dubbel bokföring så bokför man alla belopp två gånger, en gång på debet och gång på kredit. Denna metod innebär att man har kontroll över dels var resurserna kommer in alternativt tas ifrån och dels vad resurserna används till. Genom att använda dubbel bokföring får man också ett kontrollsystem då debet och kredit alltid ska vara lika stora och därmed blir omslutning alltid 0.

Det finns fyra stycken grupper när man använder dubbel bokföring, dessa är tillgångar, skulder, kostnader och intäkter. Tillgångarna ökas när man har intäkter och skulder ökar när man har kostnader.

Tillgångar hos företaget ökar i debet och minskar i kredit. När man gör ett uttag så krediteras likvidkontot medan när man får en inbetalning så debiteras likvidkontot.

Exempel på transaktion
Om man säljer en vara så ska denna affärstransaktion redovisas enligt följande…

Konto Namn Debet Kredit
1910 Kassa 10 000  
3010 Försäljning   8 000
2611 Utg.moms   2 000


Om man räknar ihop posterna i debet minus posterna i kredit så ska summan bli 0. Detta exempel visar hur företagets tillgångar ökar med 10 000 kronor, företagets intäkter ökar med 8 000 kronor och slutligen företagets skulder som ökar med 2 000 kronor.

Genom att använda dubbel bokföring så får man en kontroll över varje affärstransaktion. Man kan ha olika konton för olika affärsområden eller produktgrupper, vilket innebär att man får en ännu bättre översikt för respektive försäljningsområde, och man kan ha ett flertal olika likvidkonton utöver kassa som exempelvis bankgiro, plusgiro och bankkonto.

Efter att man genomfört varje kalendermånads redovisning så har man möjlighet att ta fram rapporter för perioden, som exempelvis balansrapport som visar företagets tillgångar och skulder, och resultatrapport, som visar företagets intäkter och kostnader. På så sätt har man en god översikt hur företaget mår ekonomiskt, om försäljningen går som planerat och att kostnaderna inte stiger i höjden. I aktiebolag kommer styrelsen, inför varje styrelsemöte, ha kompletta rapporter, dels över den senaste månaden och dels över hela innevarande räkenskapsåret så att de kan följa upp verksamheten och besluta om eventuella åtgärder om något inte går enligt plan.

Redovisning av mervärdesskatt

Genom den löpande redovisningen så får man också en översikt över hur mycket moms man har betalat, i samband med inköp, och hur mycket moms man har fått in, i samband med försäljning. Mellanskillnaden mellan ingående moms och utgående moms ska redovisas till Skatteverket och betalas in till skattekontot utifrån de krav och rutiner som företaget har. Om man någon månad har haft mer kostnader än intäkter så att den ingående momsen överstiger den utgående, vilket är vanligast i början när man har startat verksamheten, och då ska mellanskillnaden också redovisas till Skatteverket och därefter får man mellanskillnaden utbetald.

Offert på bokföring

För att på ett enkelt sätt kunna få lite fart i bolagets administration är det oftast en bra idé att be om en offert bokföring. Det är inte sällan kärnverksamheten börjar ta skada när det finns flera delar som tar upp tiden i företaget. Bland annat är det så att den tid som läggs på bokföring inte hjälper bolaget att tjäna pengar och då ligger du pyrt till när det blir månadsbokslut.