Årsredovisning

årsredovisningAlla företag är skyldiga att ha en löpande redovisning och göra ett årsbokslut vid räkenskapsårets utgång och vissa företagsformer ska upprätta en årsredovisning som ska registreras hos Bolagsverket, det handlar främst om aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar.

Anledningen till att man upprättar en årsredovisning är för att visa på företagets ekonomiska ställning vid slutet av räkenskapsåret. För att kunna klara av att upprätta en korrekt årsredovisning, vilket sker i samband med bokslutet, så krävs att man löpande har en korrekt redovisning av företagets affärstransaktioner. Det är också viktigt att man har ordning på all dokumentation som är relaterad till redovisningen och även sparat alla kvitton, fakturor, bankutdrag och andra finansiella dokument så att man kan styrka de händelser som finns redovisade.

Inför bokslutet

Efter räkenskapsårets slut är det dags att börja runda av den löpande redovisningen för räkenskapsåret och göra korrigeringar och rättelser som behövs för att kunna göra bokslutet. Det brukar finnas en del som behöver redas ut som exempelvis oplacerade inbetalningar eller andra oklarheter som ska omföras till rätt konton.
Därefter behöver man ta fram underlag inför bokslutet. Bland annat ska varulager, maskiner och andra inventarier inventeras och värderas. Likaså ska kundfordringar som inte blivit betalda behöver värderas och eventuellt sättas ned.

Alla tillgångar, skulder och avsättningar ska värderas och förtecknas, vilket senare blir underlag för bokslutet. Avskrivningar av tillgångar ska ske enligt plan och periodiseringar av intäkter och skulder ska ske så att de hamnar på rätt sida av räkenskapsåret, vissa förutbetalda kostnader kanske avser för tid efter räkenskapsåret, som exempelvis förskottsbetalad lokalhyra, samtidigt kanske intäkter har redovisats för varor som inte ännu är levererade.

När alla dokument är upprättade som visar tillgångar, skulder, avsättningar, periodiseringar, avskrivningar, nedsättning av fodringar med mera ska dessa bokslutsdispositioner registreras i bokföringen så man kan avsluta årets bokslut och få fram en preliminär bokslutsrapport som består av en balansräkning och en resultaträkning som visar årets sammanlagda händelser.

Granska och justera bokslutet

Nu behöver man gå igenom alla konton på balansräkningen för att stämma av att beloppen stämmer och att alla tillgångar och skulder finns även i verkligheten. Det kontrollerar man genom att granska kontona ett och ett, finns de tillgodohavanden på bankkontot vid räkenskapsårets slut som redovisas i balansräkningen och så vidare så att man har full kontroll över att balansräkningen stämmer exakt. Skulle balansräkningen skilja åt på något konto så behöver man granska och justera så att rätt belopp finns i balansräkningen och att rätt avskrivningar görs.
När man har fått rätt värden på alla konton på balansräkningen kan man slutligen göra bokslutet och ta fram en balansräkning och en resultaträkning som ligger till underlag för årsredovisningen.

Upprätta årsredovisningen

Årsredovisningen ska därefter upprättas utifrån de resultat bokslutet visar, här anger man även hur man har gjort avskrivningar, värderingar och nedsättningar genom att hänvisa till de olika bilagorna som ska skickas med. När årsredovisningen är klar ska man skriva en förvaltningsberättelse där man berättar hur verksamheten har gått under året, om det uppstått några problem och vilka planer man har inför kommande räkenskapsår.

Därefter ska revisorn granska årsredovisningen och skriva en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen så tillstyrker han styrelsen ansvarsbefrielse om inga oegentligheter har uppmärksammats. Därefter ska styrelsen ta upp årsredovisningen på enbolagsstämma där man godkänner årsredovisningen och även beslutar hur årets resultat ska hanteras. Ska vinster betalas ut till aktieägarna eller ska vinsten omföras i ny räkning. Därefter skickas årsredovisningen in tillsammans med alla bilagor och ett fastställelseintyg där styrelse fastställer årets årsredovisning till Bolagsverket.

Enligt lag ska bolagsstämman hållas senast 6 månader efter räkenskapsårets slut. Därefter ska årsredovisningen skickas in till Bolagsverket så att detta är Bolagsverket tillhanda senast 7 månader efter räkenskapsåret. Om man inte skickar in årsredovisningen i tid så får företaget betala vite. Bolagsverket medger inga anstånd.